Článek I.          Smluvní strany

 

Nezisková organizace Equita Therapy z.s., L 71223 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo V Jámě 1371/8, 110 00 Praha 1 – Nové Město (dále jen poskytovatel)

Objednatel
Objednatelem se pro účely těchto podmínek rozumí každý subjekt, který provede objednávku služeb a seminářů pomocí www prezentace, poštou, telefonicky, osobně nebo jiným Poskytovatelem akceptovaným způsobem.
(dále jen „Objednatel“)

(společně dále jen „Smluvní strany“)

Klient – ten kdo se skutečně účastní objednaných služeb (např. nezletilý klient a zákonný zástupce, coby Objednatel). Je též možné, že klient je shodný s objednatelem


Článek II.        Všeobecná ustanovení

 

 1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednatelem při poskytování služby
 2. Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Smluvními stranami okamžikem odeslání vyplněného dotazníku Objednatelem na stránkách www.equitatherapy.cz a řídí se ustanovením Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a navazujících předpisů.

Článek III.       Individuální konzultace

 

Oddíl 3.01        Úvodní prohlášení

 

 1. Předmětem těchto Podmínek je závazek Poskytovatele poskytnout Klientovi službu spočívající v psychoterapii pomocí koní a zároveň závazek Objednatele za poskytnutou službu zaplatit Poskytovateli odměnu podle čl. II. této Smlouvy.
 2. Psychoterapií pomocí koní se pro účely těchto Podmínek rozumí pozorování koňského života Klientem, péče o Koně, společná procházka s Koněm ze země a základy práce s Koněm ze země (dále jen „psychoterapie pomocí Koně“).
 3. Poskytovatel bude poskytovat jednotlivé lekce psychoterapie pomocí Koně na základě Objednatelem učiněné objednávky.
 4. Lekce psychoterapie pomocí koně se může pro případ, že bude lekce probíhat na hřbetu koně, účastnit třetí osoba (např. provozovatel statku). O přítomnosti třetí osoby při lekci rozhoduje psychoterapeut. Objednatel i Klient berou na vědomí, že poskytování terapie není jezdecký výcvik.
 5. Terapie je prováděna na pronajatých koních, kteří jsou vybíráni s ohledem na vhodnost a účelnost terapie poskytované Klientovi.

 

Oddíl 3.02        Přihlašovací podmínky a platební podmínky

 

 1. Objednatel se zavazuje za poskytování psychoterapie a psychoterapie pomocí Koně dle této Smlouvy zaplatit Poskytovateli smluvní odměnu, přičemž výše odměny je určena dle ceníku služeb dostupného na webových stránkách Poskytovatele a v sídle Poskytovatele. V ceně terapie je zahrnut kůň jako terapeutická pomůcka a dále doprovodné služby týkající se stáje a péče o koně.
 2. Objednatel uhradí Poskytovateli smluvní odměnu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku předem bezhotovostním převodem na bankovní účet 2901798231/2010 vedený u Fio banky. V smluvní odměna musí být připsána na účet Poskytovatele před zahájením hrazené lekce. 
 3. Poskytovatel vystaví Objednateli na jeho žádost fakturu.
 4. Objednatel před první konzultací Poskytovateli uhradí vratnou kauci ve výši ceny jedné hodiny psychoterapie, a to na bankovní účet 2701119812/2010 vedený u Fio banky., pokud tak již v minulosti během poskytování psychoterapie Poskytovatelem neučinil. Tuto vratnou kauci nelze hradit prostřednictvím platební brány GoPay, pouze převodem na výše uvedený účet k tomu určený. Objednatel výslovně souhlasí s tím, že kauce bude použita na úhradu psychoterapie, pokud se Klient na dohodnutou konzultaci nedostaví nebo svou účast odřekne později než 48 hodin před zahájením konzultace.
 5. Objednatel provede objednávku jednotlivé lekce psychoterapie pomocí Koně prostřednictvím telefonního čísla nebo emailové adresy uvedených výše.
 6. Poskytovatel Objednateli potvrdí termín každé jednotlivé lekce psychoterapie pomocí Koní, tedy datum a čas konání. Tímto potvrzením objednávky ze strany Poskytovatele se objednávka stává závaznou.
 7. Objednatel je oprávněn zrušit termín objednané lekce psychoterapie pomocí Koně, nejpozději však 48 hodin před domluvenou lekcí. V případě, že Klient zruší termín objednané lekce později než 48 hodin před jejím začátkem nebo na objednanou lekci nedostaví, vzniká Poskytovateli právo použít na úhradu této konzultace vratnou kauci složenou Objednatelem.

 

Oddíl 3.03        Místo plnění a trvání konzultace

 

 1. Místem poskytování Psychoterapie pomocí Koně je stáj na adrese Předboř ev.č. 18, 25163 Strančice – Předboř nebo sídlo V Jámě 8, 110 00 Praha 1
 2. Doba trvání jedné terapie je 50 minut.

 

Oddíl 3.04        Práva a povinnosti Smluvních stran

 

 
(a)    Poskytovatel je při poskytování Psychoterapie pomocí Koně podle těchto podmínek povinen zejména:

 

 1. poskytnout Klientovi kvalifikovaného terapeuta přítomného na každé jednotlivé lekci Psychoterapie pomocí Koní,
 2. poučit Klienta o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví v průběhu poskytování Psychoterapie pomocí Koní a o pravidlech zacházení s koňmi, a to vždy před každou jednotlivou lekcí,
 3. zajistit zachování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se při plnění této Smlouvy terapeut dozvěděl. Povinnosti mlčenlivosti může terapeuta zprostit jen Objednatel svým písemným prohlášením či zmocněním, dále jí může být zproštěn v případech stanovených zákonnými předpisy. Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této Smlouvy,
 4. postupovat při plnění této Smlouvy nanejvýš diskrétně a dbát, aby nebyla poškozena dobrá pověst Klienta,
 5. chránit zájmy Klienta i Objednatele, zejména upozornit Objednatele na veškerá nebezpečí škod, která mu jsou známa a která souvisejí s poskytováním služeb,
 6. vést písemně evidenci poskytnutých služeb a jejich rozsahu jako podklad pro vyúčtování své odměny,
 7. kontrolovat dodržování pravidel bezpečného chování a zacházení s koněm,
 8. umožnit na žádost Klienta nebo Objednatele změnu terapeuta, dovolují-li to jeho provozní možnosti.
 
(b)    Objednatel a Klient jsou při poskytování Psychoterapie pomocí Koně podle těchto podmínek povinni zejména:

 

 1. předat Poskytovateli všechny potřebné informace, které Poskytovatel potřebuje k bezpečnému poskytnutí služby podle této Smlouvy, a informovat Poskytovatele o všech důležitých skutečnostech a změnách, které by mohly mít na poskytování služby podle této Smlouvy vliv,
 2. pohybovat se ve stáji a v blízkosti Koně pouze za přítomnosti Poskytovatele,
 3. dbát při poskytování služby dle této Smlouvy všech pokynů Poskytovatele,
 4. vyvarovat se hluku při poskytování služby dle této Smlouvy,
 5. před poskytnutím služby dle této Smlouvy se seznámit s pravidly bezpečného chování a zacházení s Koněm a tyto dodržovat Aktuální znění naleznete na www.equitatherapy.cz,
 6. uhradit vratnou kauci dle pokynů Poskytovatele,
 7. dostavit se řádně a včas na domluvenou lekci, ve vhodné obuvi a oděvu
 8. Objednatel jako zákonný zástupce Klienta zodpovídá za tuto nezletilou osobu po dobu terapie.

Článek IV.      Workshopy a kurzy

 

Podmínky se řídí pravidly uvedenými na www.equitatherapy.cz u jednotlivých kurzů


Článek V.        Náhrada při poranění Koně

 

 1. Pro případ, že by Objednatel nebo Klient zaviněně způsobili poranění Koně, nahradí Objednatel Poskytovateli veškeré vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného Koně, a to do 3 dnů ode dne vyúčtování těchto nákladů Poskytovatelem.
 2. Poskytovatel je oprávněn požadovat po Objednateli přiměřenou zálohu na tyto náklady.

Článek VI.      Odpovědnost Poskytovatele za škodu způsobenou Koněm

 

 1. Objednatel prohlašuje, že poskytovanou službu dle této Smlouvy přijímá pro Klienta zcela na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Zároveň prohlašuje, že bude vést Klienta k dodržování všech jeho povinností vůči Poskytovateli.
 2. Poskytovatel při plnění této Smlouvy neodpovídá za škodu způsobenou Koněm Objednateli nebo Klientovi.
 3. Objednatel odpovídá za škodu, kterou on sám nebo Klient způsobí Poskytovateli či třetím osobám, dle platných právních předpisů.

Článek VII.     REKLAMACE

 

 1. V případě, že se Objednatel domnívá, že poskytované služby svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídají podmínkám, a proto vykazují vady, je oprávněn příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady písemně uplatnit u Poskytovatele, a to e-mailem zaslaným na adresu info@equitatherapy.cz bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
 2. Objednatel je při uplatňování reklamace povinen svou reklamaci řádně zdůvodnit a dostatečně prokázat její oprávněnost. Současně je povinen Poskytovateli předložit doklad o poskytnuté službě – stejnopis objednávky, vyplněný dotazník, fakturu, apod.
 3. Reklamaci Poskytovatel vyřídí v příslušné zákonem stanovené lhůtě.
 4. V ostatních případech se uplatnění práva z odpovědnosti za vady a vyřízení uplatněné reklamace řídí zejména občanským zákoníkem.

Článek VIII.   Mlčenlivost o metodě

 

 1. Zdržet se jakékoliv výdělečné či jiné činnosti, jejímž předmětem by bylo poskytování služeb obdobných Psychoterapii pomocí Koně nebo poskytování jakýchkoliv informací získaných při psychoterapii pomocí Koně za účelem finančního zisku, především zdržet se jakékoliv činnosti spočívající ve zprostředkování Poskytovatelova know-how, tj. zejména souhrnu poznatků, znalostí, postupů, v oblasti Psychoterapie pomocí koní, a to po dobu tří let ode dne podpisu této Smlouvy.
 2. Zachovávat mlčenlivost o všech odborných poznatcích a psychoterapeutických postupech předaných Poskytovatelem Klientovi v rámci Psychoterapie pomocí Koně, a to po dobu stanovenou v těchto Podmínkách.
 3. Pro případ porušení povinnosti podle čl. VIII. odst. 1 a 2 těchto Podmínek je Objednatel povinen nahradit Poskytovateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení, s tím, že není dotčen nárok Poskytovatele na případně vzniklou majetkovou či nemajetkovou újmu.

Článek IX.       Ochrana osobních údajů

 

Objednatel uděluje Poskytovateli (dále jen „správce“) výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů. Poskytovatel se bude řídit pravidly Ochrany osobních údajů uvedených na www.equitatherapy.cz ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“).


Článek X.        ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Od těchto podmínek se lze odchýlit jen na základě písemně uzavřené dohody.
 2. Smluvní strany prohlašují, že budou případné spory řešit především dohodou. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na řešení případných sporů, budou všechny spory vznikající z této smlouvy řešit dle platných právních předpisů.
 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit. Poskytovatel oznámí odpovídajícím způsobem změnu obchodních podmínek publikací nové verze na webu www.equitatherapy.cz. Pokud nebude Objednatel se změnou podmínek souhlasit, má právo vypovědět smlouvu ve lhůtě 15 dnů od okamžiku, kdy mu budou zaslány nové podmínky Poskytovatelem.