Mgr. Markéta Válková

🇨🇿 🇬🇧 🇩🇪

Terapeut pro děti a dospělé

Therapist for children and adults

Therapeut für Kinder und Erwachsene

O mně/About me/Über mich

🇨🇿 Pozorné naslouchání, empatická podpora, klid a pocit bezpečí jsou dobrými předpoklady pro setkání a rozhovor. Celkové zklidnění otevírá možnosti ke změnám a probouzí vnitřní sílu jít dál, krok za krokem k větší stabilitě na tělesné i psychické úrovni, až se křehká odolnost může přerodit v odolnou křehkost. Markéta na takové každodenní zázraky věří…. s šarmem Pierra Richarda.

🇬🇧 Attentive listening, empathetic support, calmness and a sense of security are good preconditions for meeting and talking. Total calming opens up possibilities for change and awakens the inner strength to go on, step by step, towards greater stability on a physical and psychological level, until fragile resilience can become resilient fragility. Margaret believes in such everyday miracles…. with the charm of Pierre Richard.

🇩🇪 Aufmerksames Zuhören, einfühlsame Unterstützung, Gelassenheit und ein Gefühl der Sicherheit sind gute Voraussetzungen für Begegnung und Gespräch. Totale Beruhigung eröffnet Veränderungsmöglichkeiten und weckt die innere Kraft, um Schritt für Schritt zu mehr Stabilität auf physischer und psychischer Ebene zu gelangen, bis aus fragiler Resilienz resiliente Fragilität werden kann. Margaret glaubt an solche alltäglichen Wunder…. mit dem Charme von Pierre Richard.

Specializace/Specializations/Spezialisierungen

🇨🇿

 • Individuální terapie
 • Terapie pro dospělé
 • Krizové poradenství pro uprchlíci
 • Gestalt terapie
 • Otázky smyslu a identity
 • Práce s dospívajícími/ rodinou
 • Rusky, ukrajinsky

🇬🇧

 • Individual therapy
 • Therapy for adults
 • Therapy for children
 • Somatic experiencing
 • Emotional Aid
 • Hypnotic relaxation
 • Craniosacral therapy

🇩🇪

 • Individuelle Therapie
 • Therapie für Erwachsene
 • Therapie für Kinder
 • Somatisches Erleben
 • Emotionale Hilfe
 • Hypnotische Entspannung
 • Craniosacral-Therapie