Spolek Equita Therapy, z.s., se sídlem: V Jámě 1371/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 07741529, zastoupený Mgr. Jitkou Herzánovou, předsedkyní spolku, je správcem osobních údajů, které nám poskytujete, a plní všechny povinnosti, které mu stanoví platná právní úprava v oblasti GDPR.

 

Vámi poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mail) evidujeme a zpracováváme pouze pro naplnění účelu uzavírané smlouvy, vedení účetnictví (po dobu max. 2 let ode dne poskytnutí služby), marketing (po dobu max. 5 let ode dne poskytnutí služby) a vědecko výzkumnou činnost týkající se metody Equisdom® (po dobu max. 10 let ode dne poskytnutí služby). Osobní údaje poskytneme pouze našim zaměstnancům a spolupracovníkům (např. terapeut, externí účetní).

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu GDPR můžete vzít kdykoliv zpět, a to písemně na naši adresu. Dále jste oprávněni požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, požádat vysvětlení ohledně jejich zpracování, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Se stížností na nezákonné zacházení s osobními údaji se máte právo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Oceníme, pokud před tímto krokem proberete své námitky s námi, rádi napravíme případné nedopatření.

Jednáme diskrétně a dodržujeme mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se během spolupráce s Vámi seznámíme.

Je nutné, abyste povinnost mlčenlivosti plnili i Vy, a to zejména

– trvale o všem, co se dozvíte o osobních či jiných záležitostech osob, s nimiž se setkáte při poskytování služby (další účastníci workshopu nebo terapie, pracovníci stáje, pracovníci spolku).

Při poskytování objednané služby se setkáte s chráněnou metodou Equisdom®, zavazujete se tedy dodržovat mlčenlivost rovněž o odborných poznatcích a psychoterapetických postupech, které jsou spojeny s touto metodou. Jste povinni

– trvale se zdržet jakékoliv výdělečné či jiné činnosti, jejímž předmětem by bylo poskytování služeb založených na této metodě, nezískáte-li k takové činnosti souhlas majitele ochranné známky Equisdom®,

– trvale se zdržet poskytování jakýchkoliv informací získaných o chráněné metodě Equisdom® za účelem finančního zisku, nezískáte-li k takové činnosti souhlas majitele ochranné známky Equisdom®,

– trvale se zdržet jakékoliv činnosti spočívající ve zprostředkování chráněného know-how, tj. souhrnu poznatků, znalostí a postupů v oblasti Psychoterapie pomocí koní, nezískáte-li k takové činnosti souhlas majitele ochranné známky Equisdom®. Upozorňujeme, že s narušením či poškozením ochranné známky udělené metodě Equisdom® jsou spojeny právní následky.

Na chráněné metodě Equisdom® nám záleží a dále ji rozvíjíme.

Seznámením se s tímto textem udělujete spolku Equita Therapy, z.s. a odborné garantce metody Mgr. Jitce Herzánové shromažďovat, zpracovávat nebo publikovat informace o průběhu poskytované služby a skutečnostech souvisejících za účelem literárního zpracování kazuistik. Vše proběhne zásadně a vždy v anonymizované podobě, tj. bez uvedení Vašeho jména a příjmení, data narození, místa bydliště nebo jiných osobních údajů umožňujících Vaši identifikaci. Zároveň změníme nebo vynecháme detaily příběhu, na základě kterých by Vás bylo možno identifikovat. Tento souhlas poskytujete na dobu, která skončí uplynutím max. 10 let ode dne poskytnutí služby, a pouze pro účely literární činnosti spolku a odborné garantky. Stanovenou dobu považujeme za přiměřenou.

Dále udělujete souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů při poskytování služby, s publikováním výsledků této činnosti v tisku nebo elektronických mediích, popř. za účelem prezentace nebo reklamy své činnosti. I v tomto případě důsledně zachováme Vaši anonymitu. Tento souhlas poskytujete na dobu max. 5 let ode dne poskytnutí služby. Stanovenou dobu považujeme za přiměřenou. Udělené souhlasy můžete kdykoliv odvolat.